محصولات

پارافین جامد

ترکیب اشباع جامدی ( در دمای اتاق) از هیدروکربن که از تقطیر نفت و شیل به دست می آید.

پارافین مایع

روغن معدنی که به شکل وایت اویل وجود دارد، محصول جانبی از تقطیر نفت می باشد.

فوتس اویل

ترکیبی از روغن و اسلک وکس که به فوتس اویل شناخته میشود و محصول نهایی باقیمانده از اسلک وکسی است.

گرانول

پارافین جامد نیمه شفافی که در یک فرآیند فیزیکی خرد شده است.